VỀ NHÀ MÁY

Aftermanyyearsworking, wehaveinvestedthefollowingfactoryforcustomersorder:

1. Nnhà máy lăn EedleChangZhou JBE mang nhà máy,chủ yếu là có thể làm việc HK, NA, KT, NUTR vv.

2. bi các nhà máy ở CIXI, khoảng từ 608-6206,608-6006, 6201-6206 người, 6301-6305 vv.

3. một gối khối nhà máy ở CIXI. chủ yếu là để cho chúng tôi HTH thương hiệu khối gối

Currenlyourmorethan50% purchasingarefromaboveinvestedfactorys