Con lăn kim lực đẩy và hội đồng lồng (AXK 、 AXW 、 NTA 、 NTB 、 AX 、 K811)